oldbufo_wife: (Default)Мабуть  вже  чули,  як Д.Кисилев " добился мгновенного успеха в номинации "Персона нахуй грата" в Фейсбуке и Инстаграме",  після чого  заявив, що  це  проіски  імперіялістів,  тому  він  буде  дописувати у Вконтактик..  Вконтактика в мене  не  має. Проте   акаунт у Вконтактіке є у  сина, а я навіть  не  заглядаю  на  його  сторинку.  Тому я   попрохала  свого  хлопчика, знайти  мені  той акаунт,   кортило  подивитись.  Моя  дитинка   відірвалась  від  умної книжки,   в три хвилини  знайшла  акаунт  Д. Кисельова,    зайшла  в коменти  до  верхнього  посту,    великими  літерами  написала "ЖОПА",  доки я  офігевала  він  інтелігентності  свого  хлопчика,  ввела  капчу, клацнула "Єнтер",   та   повернулась  до  читання Докінза.    На  моє   батьківське: "Ну  як же  ти  так?",  моя  дитиночка  " з  інтелігентної  родини"   відповіла: "я  что  должен  с ним  еще и   дискутировать?!".
він  таки  має  рацію
p.s.  ані  якого  Горького  Лука,  ані  Толіка   син не  читав

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

oldbufo_wife: (Default)
oldbufo_wife

May 2017

S M T W T F S
 123456
78910 111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios