oldbufo_wife: (Default)
      Найпопулярнішим  трендом  зараз  є  критика  чергової  компанії на  честь  "братских  народов".  Усі відмічають  її   непрофесийність  та  навіть  дуркуватість. 
Алє  як  говориться,  є  одне  алє.  Не  для  нас  та  квіточка  розквітала  (тм).  Уся  ця  балаканина  з  самого  початку  створена зовсім  не  задля  примирення,  бо  вона  аж  нічого  не пропонує  української  стороні,   лише  притрушує  наши рани  сіллю,  та провокує  гнів.
  Ця  компанія  розпочата  задля   російської  аудіторії,  той  що  дійсно  хоче  наслідувати  та  вчитися у українців.  Росіянам дуже  чітко  демонструють,  що   в них  немає  шансів  на  допомогу,  вони  слабки,  тому й  навіть  пробувати  зась.
 Як   на  мене  то  українцям  тут нема  чого  робити,  нехай  вони  там  самі  собі  розбираються,  хто  кому винен, та  хто  кому "homo  homini lupus est". Бо  в  нас є  свої проблеми,  а  ресурсів  на  іх  виришення  обмаль 

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

oldbufo_wife: (Default)
oldbufo_wife

May 2017

S M T W T F S
 123456
78910 111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios