oldbufo_wife: (Default)
בחודש שעבר גמרתי ללמד באולפן א. ועכשו מחכה אולפן ב או אלפן אפלום. בחודש אפריל למדתי ספה בבית ,בעצמי . המשיך שמאתי  ספ -לימודימ ,שמצתי באינטרנח אור באוקרינה. היומ אני בשיער 37  .פא מצתי אודיו קורס רמה אלף פלוס והתחלתי לשמוא אותו. קורס טוב. מאוד בשלשום הלכנו ב מוף בשביל מחפס אבודה , שם  הייתי יכולה לדבר  עברית ו הבנתי כול מילים ש שמאתי ,רק  כש התחילו לספר על מוגיונים בישראל עלא ורת מוזיונים  הפשקתי להבין המילים שלהמ  או בדיוק לא הבנתי הרישיון שלהם כי הן יודעות על מוזיונים לא טוב. עכשו אני לא יודעת  שאני רוצה ללמוד ,ללמוד וללמוד בשביל מיקצוא שלי או אני רוצה לקבל מיקצוא חדש. אבל זה מיאנן מאוד,  ואני  מסקימה עמ קשה חדש בשביל  הזה ,בשביל חדשות  בהיים 
רואה שאני מדברת ומבינה יותר טוב בזמן ,ו מדברת יותר מהר בזמן  .אני מרוצה מאוד ומציינת תוצןת במשק כול הזמן ואפילו חושבת שאני צריחה לעשות אמוד חדש בשביל תוצות  בלימודים עברית
כתבתי הזה בשביל זמן עתיד ,כי  אני מקווה ,שאני יכולה לחפס כול תעויות שלי בהטקסט  הגה

Profile

oldbufo_wife: (Default)
oldbufo_wife

May 2017

S M T W T F S
 123456
78910 111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 11:39 pm
Powered by Dreamwidth Studios